Programos

VIZIJA

Tapti visų socialinių grupių šeimų edukacinės ir socialinės paramos, pagalbos šeimai centru.

 

MISIJA

Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ ugdytinių prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę. Išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką, suteikti jam dorinės ir socialinės brandos pradmenis, elementarų raštingumą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.

 

„Linelyje“ vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos

 

Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatytu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Programa atitinka įstaigos sociokultūrinę aplinką bei šeimų pageidavimus, atsižvelgiama į kiekvienos grupės vaikų amžių. Į šią programą yra integruota Etninės kultūros programa.

PASLAVIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „LINELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

Priešmokyklinėje grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. Pradinėse klasėse atnaujinami švietimo turinio perteikimo būdai, įdiegiami aktyvūs, savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinantys mokymosi metodai, sudarytos sąlygos efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. Keturioms pradinio ugdymo klasėms be pradinio ugdymo programos taikomos neformaliojo švietimo programos vaikų užimtumui: Darbščiosios rankos, Folkloro studija.

Mokykloje-darželyje vykdomos prevencinės tarptautinės vaikų socializacijos programos „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ bei kitos įvairių prevencinių institucijų siūlomos ugdymo programos.

Logopedinė pagalba teikiama ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiamos konsultacijos mokyklos-darželio mokytojams ir ugdytinių tėvams.

Maitinimas vykdomas Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus patvirtinta tvarka. Virtuvė ir valgykla neprivatizuotos, nuolat gerinamas ugdytinių maitinimas, mokyklos mokiniai du kartus per dieną, darželio – keturis, yra maitinami šiltu, šviežiu, sveiku, kaloringu maistu. Maistas atitinka GHP programos reikalavimus. Papildomai dalyvaujama Pieno programoje bei Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.

Vežiojimas. Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus patvirtinta tvarka įstaigoje užtikrinamas vaikų vežiojimas į pradines klases, priešmokyklinio bei kitas ugdymo grupes iš Joniškėlio apylinkių seniūnijos kaimų.